ОБЯВА
Столична община район „Младост“ набира кандидати за експертна длъжност в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ по трудово правоотношение.
Минимални изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование – висше
• Образователна степен – магистър
• Специалност – Строителен инженер, специалност: В и К/ ХМС/ ХТС/ „Транспортно строителство“ е с предимство.
• Професионален опит – минимум две години стаж по специалността
• Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на инженерната инфраструктура
• Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
• Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
• Постоянна работа; Пълно работно време
Кратко описание на задълженията от длъжностната х-ка:
• Извършва текущ контрол на състоянието на тротоарни и пътни настилки по улици с и без МГТ, на подлези и надлези, разположени на територията на района. Изготвя програми за ремонтни дейности по улични и тротоарни настилки, участва в контрола по изпълнението им.
• Съгласува инвестиционни проекти по за строежи по улици от второстепенната улична мрежа и изготвя Разрешения за строеж на същите.
• Съгласува графици за изпълнение на СМР по изграждане на всички обекти, за които има издадени разрешения за строеж.
• Участва в комисии, назначени със заповед на кмета, във връзка с дейността на отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“.
• Участва в проверки и изготвя отговори по молби, жалби и сигнали на граждани свързани с инженерната инфраструктура.
• Участва в подготовката на процедури по възлагане на обществени поръчки за ремонтни дейности на улични и тротоарни настилки, пътни съоръжения и контролира строително-монтажните им работи.

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания.

СV се приемат на e-mail office@mladost.bg и на място в сградата на СО район „Младост“ , ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, гише 3-4 /Деловодство/.

Лице за контакти:
Инж. Теодора Никленова- началник отдел „ИИБ“ при СО район „Младост“
Тел. 0884917910 , гр. София, ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, ет.2, ст.213.