Обяви за работа

Обява за работа

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-06-212/04.09.2015 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: Старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: магистър;
– професионален опит: една година или V младши ранг;
-специфични изисквания: специалност право и придобита юридическа правоспособност.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:
Правилно и законосъобразно прилагане на законовите нормативните актове (АПК, ЗМСМА, ЗУТ, ЗОС, ЗДОИ, ЗОП, ГПК и др.), както и на подзаконовите нормативни актове (НОС, Наредбите, приети от СОС и др.). Изготвяне на правни становища, свързани с дейността на районната администрация, както и осъществяване на процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела;
Изготвяне на искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела /пред КЗК и др. институции/ в интерес на районната администрация;
Съгласува и съдейства при изготвянето на документации и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община и др.; Участва в комисии, свързани с дейността на администрацията, изготвя и/или съгласува административни актове, издадени от кмета на район „Младост” по отношение на тяхната законосъобразност.
4. Начин за протичане на конкурса:
– тест;
– интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:
– е пълнолетен български гражданин;
– не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
5.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 450 лв.
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
Д-Р ЦВЕТА АВДЖИЕВА/

16:26 | 11.09.15 | Обяви за работа