Обяви за работа

Обява за работа

СО Район Младост набира кандидати за длъжността гл. експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“

Изисквания към длъжността:

 • Образование – висше
 • Специалност – Строителство на сгради и съоръжения
 • Образователна степен – магистър
 • Професионален опит – минимум две години стаж по специалността
 • Задълбочени познания по действащата нормативна уредба в областта на инженерната инфраструктура
 • Добра компютърна грамотност(Word, Excel, AutoCAD)
 • Стаж в държавна или общинска администрация е предимство
 • Постоянна работа; Пълно работно време
 • Заплата мин. 610 BGN

Кратко описание на задълженията от длъжностната х-ка

 • Съгласува внесените проекти по ПБЗ.
 • Издава РС и Заповеди за преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ за електро и топлопроводи.
 • Обявява РС и Заповеди за преработка по чл.154, ал.5 на контролните органи и заинтересованите лица, съгласно ЗУТ за обектите на инженерната инфраструктура.
 • Изготвя справки за издадени РС и Заповеди за преработка по чл.154, ал.5 от ЗУТ за инженерната инфраструктура до СО.
 • Осигурява присъствие при откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво, заверява протокол. обр. 2 и 2а, съгласно приложени документи;
 • Изготва и поддържа регистър на издадените заповедни книги за строежите на техническата инфраструктура.
 • Изготвя констативни протоколи по чл.181 от ЗУТ за завършеност на сградата в груб строеж.
 • Извършва заверка на техн. паспорт за обектите на инженерната инфраструктура .
 • Изготвя разрешение за ползване на общински терен.
 • Архивира строителни книжа.
 • Издава документ за идентичност на жилищни блокове и входове /строителни и настоящи/ и идентичност на ПИ.
 • Създава нови граждански адреси на жил.блокове, сгради за търговска и адм., обслужваща и други дейности.
 • Участва в процедури по наименование на нови улици на територията на района.
 • Извършва огледи и изготвя отговори по жалби на граждани относно течове в апартаменти, по общи части на жилищни блокове, съставяне констативни протоколи и съотв. предписания за отстраняването им.
 • Всяко тримесечие изготвя справки за статистиката за жилищни сгради: съборени и въведени в експлоатация от района.
 • Подготвя отговори на молби на граждани и преписки насочени към него.
 • Изпълнява и други поставени задачи.
 • При отсъствие на н-к отдела го замества и участва в ДПК.

 

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания.

Ел.адрес за изпращане на СV: so_mladost@ mail.bg

СV се приема и на място в сградата на СО район „Младост“ , ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, гише 3-4 /Деловодство/.

Лице за контакти:

Инж. Теодора Никленова- началник отдел „ИИБ“ при СО район „Младост“

Тел. 02/ 9067 630 , гр. София, ж.к. „Младост – 3”, ул. „Свето Преображение” № 1, ет.2, ст.213.

 

15:26 | 13.09.19 | Обяви за работа