Новини

ОБЯВА за удължаване на срока за конкурс по документи за допълнителна образователна дейност извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ №76 „СЪРНИЧКА“ район „Младост“ за учебната 2020/2021г., учебната 2021/2022г., учебната 2022/2023г.

На основание – чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и 11равила за осъществяване на допълнителни образователни дейности /ДОД/ в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. с Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. и Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на Столичен общински съвет, директорът на ДГ № 76 „Сърничка” удължава срока за

КОНКУРС

по документи за допълнителна образователна дейност:

– Метална аритметика

при спазване на следните процедурни правила:

Видовете ДОД се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите за ДОД се провеждат поотделно за всяка една от дейностите. Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска
цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Списък на документите.
 • Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
 • Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие ог документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т.2 – 7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 • Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД – до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 • Проект на договор /Приложение № I/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
 • Оферта, която трябва да съдържа:

а)  Списък с имената на всички преподаватели, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ № 76 „Сърничка“.

б) Документи удостоверяващи професионалната квалификация на преподавателите и педагогическа правоспособност за определената ДОД – дипломи, удостоверения, сертификати.

в)      Документи удостоверяващи професионален опит на преподавателите които ще осъществяват определената ДОД в ДГ № 76 „Сърничка” – копия на трудова книжка, осигурителна книжка; удостоверение от НОИ.

г)   Програма за обучение на децата за ДОД, коя го да е представена на български език.

д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 1. Критерии за оценка на офертите:
 • Степен па квалификация на преподавателите в определената ДОД – максимален брой – 25 т.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а)   за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД – 5 т.

б)   за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД – 10 т.

в)   за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионалноквалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и научни степени/ – 15 т.

При повече от един           преподавател      крайният    брой    точки     се    формира като

средноаритметична стойност,         като сборът        от общия   брой    точки    на   предложените

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 • Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ № 76 „Сърничка“, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. „б“ документи от

11равилата за осъществяване на ДОД в общинските детски градини – максимален брой точки 25. Максималният брой гочки се образува по следните показатели:

а)   при липса на професионален опит – 5 т.;

б)   до 3 години – 10 т.;

в)   над 3 години – 25 т.

При повече от един          преподавател,     крайният    брой    точки     се    формира като

средноаритметична стойност,         като сборът        от общия   брой    точки    на   предложените

преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 • Ресурсно обезпечаване на определената ДОД – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)   осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата

-10 т.

б)   материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата

– 15 т.

 • Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето – максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-нискага предложена цена______ v 10 =

Цената, предложена от съответния участник

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 • Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ – максимален брой точки 15.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • дете с починал/и родител/и – 4 т.;
 • дете със специални образователни потребности – 5 т.;
 • когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сго намаление – 3 т.;
 • дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/-

3 т.;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 • Начин на провеждане на конкурса:
 • Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на ДГ № 76 „Сърничка”.

 

 • В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет, на Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 • Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ДГ № 76 „Сърничка“. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на ДГ № 76 „Сърничка“, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на ДГ № 76 „Сърничка“.
 • Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни илика: в плик „А” се поставят документите от раздел I , т. 1 до т.7
 • включително в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта, съгласно изискванията по раздел I, т.8
 • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се завежда в дневника за входяща кореспонденция в ДГ № 76 „Сърничка“.

Не се допуска използването на други различни пликове. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/имего на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

 1. Провеждане на конкурса:

(I) Конкурсната комисия ще заседава на 12.08.2020 г. от 09.00 часа, както следва:

– Метална аритметика

 • Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детската градина с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детската градина.
 • Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 • В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка па всички участници. Заповедта подлежи на обжалване тю реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(4) След изтичане на четиринадесетдневния срок за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник. До три дни след изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник, съгласно Приложение № I. Договорът се сключва между директора на ДГ 76 „Сърничка“ и спечелилия конкурса участник за срок от гри учебни години.

 • Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет- страницата на ДГ № 76 „Сърничка“.
 • Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и се връщат като се предават лично на учителя от съответната група в детската градина.
 • Заниманията по допълнителни образователни дейности започват от 01.10.2020г.
 • Преподавателите, осъществяващи ДОД носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.
 • Изпълнителите, осъществяващи ДОД ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено ирисъствие/отсъствие/ и дължими суми. За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30 % от събраните такси.
 • Сумите от отстъпки се превеждат от изпълнителя по банковата сметка на ДГ № 76 „Сърничка“ до края на месеца, следващ месеца, в койго е предоставена услугата.

У.Срок и място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 76 “Сърничка“ с адрес: гр. София, кв. „Младост 4“, ул. „Детска мечта“ №20 в периода от 28.07.2020г. до 03.08.2020г. включително, от 8.00 до 15.00 ч.

Телефон за контакти: 02/875 51 46

 

Изтегли … /ДОД ДГ 76 удължаване на срок/

15:56 | 29.07.20 | Новини