Инвестиционни предложения

Обява – инвестиционно предложение

До заинтересованите лица и общественост относно ново инвестиционно предложение.
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда- ОВОС (ДВ бр.25/2003г, изм. ДВ бр.3/2006г.), Димитър Атанасов Козалиев, в качеството си управител на „ФАТУМ” ООД
СЪОБЩАВА
Че има ново инвестиционно предложение за изграждане на “ Уличен водопровод Ф160мм ПЕВП PN10 по улицата( О.Т. 125-0.Т131-О.Т.130) с начало връзка от водопровод Ф150ст. В близост О.Т. 130- кръстовището с ул..”Магнаурска школа” до СВО на УПИ/-467,785, кв.16, М.„Цариградско шосе-7ми километър”, СО район „Младост”.
Местонахождение: УПИ V467,785, кв.16, м. „Цариградско шосе-7ми километър,”СО район „Младост”
Възложител: „ФАТУМ” ООД, с управител Димитър Атанасов Козалиев.
Лице за контакти:Каню Христов Канев управител на „Каконсулт04” ООД”-фирмата упражняваща строителен надзор Гр. София п.к. 1000, ул. „Искър” №14 тел.02/9801614, 0885597200, факс 02/9802450 и e-mail: kakonsult@nove.bg.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София1618, бул. „Цар Борис III”, №136, ет.10 e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.Bg
Приложение:
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:58 | 20.04.14 | Инвестиционни предложения