Търгове и конкурси

ОБЯВА – конкурс за отдаване под наем на части от свободни общински нежилищни имоти

СО – РАЙОН “ МЛАДОСТ обявява конкурс за отдаване под наем на части от свободни общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, върху които е предвидено разполагане на преместваеми обекти – унифицирани павилиони, по одобрени от главния архитект на Столична община локални схеми за район „Младост” № 23 и 30. както следва: І. Схема № 23 – част от терен, представляващ УПИ І-25, кв.16, съгласно действащия пуп на м. “Младост 3”, утвърден с Решение №548/29.07.2009г. по Протокол № 45 ,т. 59 на СОС / идентичен с кв.16, м. “Младост 3”, гр. София, от предходен ПУП, с АОС №286/ 17.11.1997г./, върху който е предвидено разполагане на 2 броя преместваеми обекти по За повече информация вижте прикаченият файл.

15:38 | 21.04.14 | Търгове и конкурси