ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23РД09-698/14.12.2023 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността: Юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”(ПОЧР)

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен – Магистър;
  • професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Право
  • професионален опит – не се изисква;
  • специфични изисквания – юридическа правоспособност.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за проверка на познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю за установяване на степента на притежаваните от кандидата професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

        Юрисконсултът в отдел ПОЧР:

– контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага  решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;

–  съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;

– осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;

– изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела;

– изготвя становища и отговори до съда относно искани приложения по дела, допускане на доказателствени искания и др.

– инициира започване на заповедно производство пред съда по реда на чл. 417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист;

– дава писмени отговори на въпроси от юридически характер и писмени становища с юридическа стойност валидни пред други институции;

– консултира граждани в приемно време относно законосъобразно издаваните актове в районната администрация;

– изготвя заповеди, свързани с дейността на районната администрация и съгласува административни актове, издавани от кмета на района, по отношение на тяхната законосъобразност;

– съгласува и съдейства при изготвянето на документации за процедури по Закона за обществените поръчки, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община и др.

 

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

        

Минимален размер на основна работна заплата за длъжността, считано от 01.01.2024 г.:  933 лв.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

  1. 1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
  2. 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификацион-на степен и юридическа правоспособност.
  4. Копия на документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг (при наличие на такива).

        

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други

съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

                                       

                                        ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: