Търгове и конкурси

Обява конкурс

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.56, за който е отреден УПИ І – „за училище”, кв.7, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м.„Младост 3” с площ 3529 кв.м. и реална част с площ 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ ІІІ – „за парк, спорт и атракции”, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3” с обща площ 5198 кв.м., със специфично конкурсно условие: за детски развлекателен комплекс.

13:42 | 01.10.14 | Търгове и конкурси