ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24РД09-6/05.01.2024 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността: „Началник отдел” на отдел „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“ в администрацията на СО – район “Младост”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
  • професионална област – Педагогически науки, Хуманитарни науки или Социални, стопански и правни науки;
  • професионален опит – 3 години;
  • минимален рангIII младши.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за проверка на познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю за установяване на степента на притежаваните от кандидата професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

        Началникът на отдел „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ:

– Организира, разпределя, координира и контролира работата на служителите в отдел “Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт”

– Координира взаимодействието между района и общинските учебни и детски заведения и нормативно подпомага дейността им.

– Съдейства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения.

– Организира конкурси и процедури, свързани с дейността на учебни и детски заведения.

– Контролира храненето на децата и учениците, подпомага директорите на учебните и детските заведения за осигуряване на рационално хранене и при оползотворяване на свободното време на учениците и децата.

– Участва в разработването и реализацията на съвместни проекти с държавни институции, неправителствени организации и фондации в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта.

– Разработва проекти и участва в програми за стимулиране на европейските интеграционни процеси в сферата на културата.

– Организира и осъществява връзките на общината с държавни, културни и неправителствени организации от страната и чужбина.

– Участва в комисии, създадени по заповед на кмета на района.

 

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

        

Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

  1. 1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
  2. 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификацион-на степен и правоспособност.
  4. Копия на документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

        

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други

съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

                                       

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

Инж. ИВАЙЛО КУКУРИН