Обяви за работа

ОБЯВА на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-176/18.06.2018 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

  1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: архитектура
и строителство на сгради и съоръжения.

  1.   Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:

Планира и осъществява строителната и инвестиционната политика на районната администрация за благоустрояване на района, за поддържане на общинската собственост и сграден фонд. Контролира прилагането на законовите и нормативни изисквания при изпълнение на ново строителство и недопускане на незаконно строителство. Законосъобразно издава документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото.

Съгласува програми  за основни и текущи ремонти на училища, детски заведения и сгради общинска собственост.
Участва в подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
Одобрява и подписва платежни документи, свързани със строителство и ремонти, възложени и финансирани от СО- Район “Младост”.
Следи за изпълнението на законоустановените процедури по незаконно строителство и ръководи действията по премахване на незаконни обекти.
Изготвя удостоверения за параметрите на застрояване, съгласно действащия ПУП, ЗУЗСО и ОУП на Столична община.

  1. 4. Начин за протичане на конкурса:

– тест;
– интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;
–  не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.           

              5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

– информационно табло в административната сграда.
–   електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

  1. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
ВрИД  КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

АРХ. РУМЕН РУСЕВ

16:50 | 19.06.18 | Обяви за работа