Обяви за работа

Обява на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-175/18.06.2018 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

  1. За длъжността: Началник отдел в отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност”
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: бакалавър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: социални
и стопански  науки.

  1.   Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:

Организира и координира: цялостната дейност по прилагане на нормативната уредба относно законовото функциониране на търговските обекти на територията на СО – район “Младост” и дейността по управление и стопанисване на общинските нежилищни имоти – терени и помещения.
Регистрация и контрол на тьрговските обекти на територията на района.
Издаване на разрешения за тьрговия в нормативно установените случаи.
Управление на общинските имоти, представляващи терени и нежилищни помещения подготвяне на конкурси за отдаване под наем, изготвяне на договори за наем, контрол върху изпълнението на подписаните договори, прекратяване на наемните правоотношения и изземване на общински имоти.

  1. 4. Начин за протичане на конкурса:

– тест;
– интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;
–  не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.  

              5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

  1. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
ВрИД   КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

АРХ. РУМЕН РУСЕВ

Документи: Обява

16:38 | 19.06.18 | Обяви за работа