• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

ОБЯВА От ВЕЛИЧКО СЛАВЕВ МИНЕВ Управител на: „МАРЧЕЛО” ЕООД

ОБЯВА

От ВЕЛИЧКО СЛАВЕВ МИНЕВ

Управител на: „МАРЧЕЛО” ЕООД, ЕИК 104602539

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново -5000, ул.”Асен

Разцветноков”, № 10, ет. 1, ап. 1.

Лице за контакти: Иван Дончев – тел:+359 88 714 6518

Адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново -5000, ул.’Асен Разцветноков”,

№ 10, ет. 1, ап. 1.

Уведомяваме населението на общината за инвестиционното намерение за: Проектиране и изграждане на тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа” в предприятие за производство на месни продукти.

Инвестиционното предложение включва: Проектиране и изграждане на тръбен кладенец на обект „Административна сграда, магазин, склад и гараж на 3 етажа” в предприятие за производство на месни продукти. Имотът, обект на проектните дейности е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4092.2070, гр. София, р-н Младост, кв. 2, м. НПЗ„Изток” – подзона „Горубляне с ползвател и бъдещ титуляр на Разрешителното за водовземане, фирма „МАРЧЕЛО” ЕООД.

Околните земи са с трайно предназначение на територията – Урбанизирана. Начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс.

В района няма защитени местности и природни забележителности. Най-близо разположената защитена зона – на около 8,0 km в посока юг-югозапад е зона ’’Витоша”, с код BG0000113, (по смисъла на Закона за защита на биологичното разнообразие и директива 92/43/ЕЕС за хабитатите).

Проектни данни за тръбен кладенец:

Изграждането на тръбния кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 80 т. Той ще разкрива вода от неогенския водоносен хоризонт: Подземно водно тяло – Порови води в Неогена – Софийска котловина, с код BG1G000000N033.

Водата от тръбния кладенец ще се използва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обекта. За тези цел е необходимо водно количество годишно Q = 6 307 т3. Проектният средноденонощен дебит е Q = 0.2 l/s.

Хидрогеоложкото проучване на района е извършено въз основа на обстоен анализ и интерпретация на наличната геоложка и хидрогеоложка информация за района, установените хидрогеоложки параметри и граничните условия.

Въз основа на проучването са изготвени Проект за изграждане на тръбен каладенец и Проект за водовземане от подземни води.

Същите са изготвени за получаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови съоръжения, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на природните води

В близост няма изградени собствени водоизточници на подземни води за питейно-битови цели с учредени СОЗ.

При реализиране на инвестиционното предложение – изграждане на тръбен кладенец няма да се генерират отпадъци.

02.07.2018 г.

С Уважение:

В. Минев

Оригинален документ: Файл

15:36 | 05.07.18 | Инвестиционни предложения