СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24РД09-102/13.02.2024 г. на Кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността: Секретар в администрацията на СО – район “Младост”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен – Магистър;
 • професионална област – Социални, стопански и правни науки;
 • професионален опит – 4 години и/или II младши ранг;

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест за проверка на познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю за установяване на степента на притежаваните от кандидата професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

       

 • Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията;
 • Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;
 • Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
 • Контрол по осъществяването на обучението и повишаване на квалификацията на служителите;
 • Контрол по вписванията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 • Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;
 • Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района;
 • Контрол върху точността и правилното изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал “Горубляне”, ж.к. “Полигона” и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

          Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

 

Документи за участие в конкурсната процедура:

 1. 1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители/;
 2. 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
 4. Копия на документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

        

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

 

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други  съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район”Младост” .

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                        Инж. ИВАЙЛО КУКУРИН