О Б Я В А

                              Уважаеми  съграждани,

           На основание писмо с вх. № РМЛ22-ДИ04-14/ 10. 01. 2022 г. от Директора на ТП „ДГС  СОФИЯ“ и в изпълнение на принцип 4 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България, Ви уведомявам:

ТП „ДГС София“ започва сеч и извоз на дървесина в землището на кв. „Горубляне“, подотдели 510-л, н, о, 544-а, в, е.

Подотделите са от обект 22121, спечелен от фирма „Вива Лес 02“ ЕООД.

 

ОТ  СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“