Съобщения

Обява СОС

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Столичният общински съвет обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2021-2025г.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.
Кандидатите подават в срок от 29.03.2021 г. до 31.05.2021 г. в деловодството на Столична община, ул.”Московска” № 33 следните документи:
1. Заявление (по образец – Приложение № 2), което се получава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33, и съдържа писмено съгласие на кандидата;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на две лица, към които Столичен общински съвет може да се обръща за препоръки;
6. Мотивационно писмо;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, aл. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).
Лица за контакт:
Виолета Захариева 029377338
Иво Димитров 029377599

Изтегли:

21:36 | 05.04.21 | Съобщения