Обяви за работа

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД91-93/14.08.2018 г. на ВрИД Кмет на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: Старши юрисконсулт в отдел“Административно – информационно и правно обслужване”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

 • образователно-квалификационна степен: магистър;
 • професионален опит: една година или V младши ранг;
 • специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе­ристика:

Длъжността е пряко подчинена на началник отдел „Административно информационно и правно обслужване”, който е оценяващ ръководител. Контролиращ ръководител на длъжността е секретаря на район „Младост“.

Длъжността „Старши юрисконсулт” е свързана с планиране, организиране, координиране, изготвяне на документации, свързани с провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, осигуряване на законосъобразността на дейността на Столична община – район „Младост“ и съответствието й със законодателството, регламентиращо възлагането на обществените поръчки.

4. Начин за протичане на конкурса:

 • тест;
 • интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1.  Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2. Декларации от кандидата, че:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • не е поставен под запрещение;
 • не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, къде го ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 • информационно табло в административната сграда.
 • електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

Оригинален документ: Обява

Списък на допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Старши юрисконсулт в СО-район “Младост”

10:30 | 17.08.18 | Обяви за работа