Обяви за работа

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-318/10.09.2018 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1.      За длъжността: Финансов контрольор
2.      Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
–      образователно-квалификационна степен: магистър;
–      професионален опит: две години или IV младши ранг;
–      област на завършено образование: икономически науки.
3.      Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
1. Участие в разработване на правила, инструкции и указания за въвеждане
на СФУК;
2. Осъществява функцията по предварителен контрол, като проверява
наличието на следните условия:
3. Преди извършване на разход проверява следните съответствия.
•        съответствие на разхода с поетото задължение – съвпадат ли размерът и видът на разхода с поетото задължение.
•        верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите в тях.
4.     Удостоверява извършения предварителен контрол преди извършване на разхода с попълване на контролен лист за проверки преди извършване на разхода:
•        одобрението се изразява чрез поставяне на подпис и дата върху контролния лист.
•        отказът се изразява с мотивирано писмено становище, адресирано до разпоредителя с бюджетни кредити.
5.     При изпълнение на задълженията си има право да изисква и да получава всички данни и документи, които са му необходими при произнасянето му.
6.     Има право да откаже да се произнесе, когато не се представи исканата от него информация /документи от разпоредителя/ или същите са непълни и непълнотата им не е била отстранена след направеното вече искане за допълването им.
7.     При отказ да одобри поемането на задължение или извършването на разход, финансовият контрольор е длъжен да се запознае със становището на разпоредителя, ако последният се възползва от това си право.
8.     Контрольорът е длъжен да изрази мнение за одобрение или отказ, за което своевременно докладва на делегирания вътрешен одитор. При повторен отказ, финансовия контрольор се освобождава от отговорност в случай на престъпни вреди или извършено нарушение.
9.     Дава препоръки за обучение, във връзка с действието на системите за финансово управление и контрол.
10.    Дава указание и контролира изпълнението на коригиращи мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол.
11.    Следи всички промени в нормативната уредба, касаещи дейността му и ги прилага в практиката.
12.    Спазва правилата за финансово управление и контрол, утвърдени от кмета на района.
13.    Спазва всички задължения и отговорности за реализиране на процедури по ЗОП и НВОП, вменени със система за управление и контрол на обществени поръчки.
4.     Начин за протичане на конкурса:
–      тест;
–      интервю.
5.      Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1.     Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На­редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
5.2.      Декларации от кандидата, че:
–     е пълнолетен български гражданин;
–     не е поставен под запрещение;
–     не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
–     не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3.     Копия от документи за придобита образователно-квалифика­ционна степен.
5.4.     Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5.     Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6.   Място и срок за подаване на документите — лично или чрез пълномощник:
6.1      Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;
6.2      Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7.     Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
–       информационно табло в административната сграда.
–       електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com
8.      Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

Оригинален документ: Обява

11:58 | 12.09.18 | Обяви за работа