Обяви за работа

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-174/18.06.2018г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

  1. 1. За длъжността: СЕКРЕТАР на район
  2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

– образователно-квалификационна степен: магистър;
– професионален опит: четири години или III младши ранг;
– област на завършено образование: правни науки.

  1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характе-ристика:

а/  Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията;
б/ Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;
в/ Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана;
г/ Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в администрацията;
д/ Контрол по вписванията в Регистъра на административните структури на актове на органите на изпълнителната власт;
е/ Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;
ж/ Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района;
з/Точно изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.

  1. 4. Начин за протичане на конкурса:

– тест;
– интервю.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от На-редбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

5.2. Декларации от кандидата, че:

–  е пълнолетен български гражданин;
–  не е поставен под запрещение;
– не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
– не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалифика-ционна степен.

              5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

    5.5. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

            5.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1 Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1;

6.2 Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

  1. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или

други съобщения във връзка с конкурса:

– информационно табло в административната сграда.
– електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

  1. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 750лв.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”

АРХ. РУМЕН РУСЕВ

Поради технически проблем се удължава срока за подаване на документи, за конкурса за Секретар, до 09.07.2018 г. включително.

Документи: Обява

16:44 | 19.06.18 | Обяви за работа