• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)
Пламен Младенов Мирянов – представляващ и управляващ „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски” № 46, ЕИК 175155346, телефон за контакти: 02 980 05 56 лично и в качеството на пълномощник на „ТЕКОМ” АД
/име на възложителя – физическо лице/наименование на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр. София, район Средец, ул.“Неофит Рилски” № 46
Телефон за контакти – GSM 0888 820 819 /Елеонора Радева/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Проект за промяна по време на строителството при условията на чл. 154 отЗУТ на: „ЖИЛИШНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ. АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ” находяща се в УПИ XIV – 255. кв. 13А. местност ..Младост 1″ по плана на гр. (с.) София, район „Младост”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Лице за контакти: Елеонора Радева – GSM 0888 820 819
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10 e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

15:43 | 24.08.15 | Инвестиционни предложения