• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост относно ново инвестиционно предложение
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (дв бр.25/2003г, изм.ДВ бр.3/2006г., доп. ДВ бр.3/2011 г):
„ДЖИ ТИ – СТРОЙ” ЕООД, с управител Гергана Тодорова Симова, гр.София, ж.к.”Изток”, ул.”Антон Павлович Чехов” №59, вх.Б, ап.6, Спас Георгиев Илиев, Божил Георгиев Пешев, Величко Георгиев Божилов, Любомир Божилов Пешев, Траянка Костадинова Пешева и Василка Божилова Веселинова – гр.София, ул.”3елена поляна” №2

СЪОБЩАВАТ,
че има изработен проект „Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ IV- 483,487,6119,6120,5008; УПИ ХI-5908,6120 и XIV-6120, кв.24 и улица с О.Т.351-О.Т.351а – О.Т.352-О.Т.352а, О.Т.352а – О.Т.372, м. ”Младост 1 ”
Лица за контакти: арх.Милена Колева, моб.0878 46 87 87
Василка Божилова Веселинова – гр.София, ул.”3елена поляна” №2

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618, бул. „Цар Борис III’ № 136, ет.10
e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg
Приложение: Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

15:54 | 26.08.15 | Инвестиционни предложения