• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за оценка въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и дои.)
“ГРИГО-Х” ЕООД, ЕИК Ю 831215044
С Управител Христо Боянов Григоров

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционното предложение за:
Жилищен комплекс „ТЕРА“ в УПИ I – 754, кв. 10 А, местност „Младост” -4, гр. София
Лице за контакти/име, телефон/ : Веселина Добчева
Телефон, e-mail: 0898 462 539 ; еmail : vеssii70@abv.bg
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618. бул.”Цар Борис III” №136, ет. 10. e-mail: riew-sofia@ riew- sofia.government.bg
Приложение:
1. Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС;

14:17 | 10.09.15 | Инвестиционни предложения