Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл. 31, ал.2 и чл. 34, ал 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО -РД-09-1087/27.02.2014 г. на кмета на Столична община и Протокол № РД-9304-18/15.05.2014 г. на конкурсната комисия, утвърден от кмета на район “Младост”, ОБЯВЯВА:
удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от свободен общински нежилищен имот –частна общинска собственост, представляващ УПИ V-272, кв.6, съгласно действащия пуп на ж.к. “Младост” 3, утвърден с Решение №548/29.07 2009г. по Протокол № 45 ,т. 59 на СОС / идентичен с УПИ І, кв.6, м. “Младост” 3, гр. София, от предходен ПУП с АОС №1478/ 12.09.2008г./, върху който е предвидено разполагане на преместваеми обекти по одобрена от главния архитект на Столична община схема за район „Младост” № 37 – по индивидуален проект, за позиции №№ 1 и 3 от схемата.
Цялата информация можете да откриете в прикачения файл.

1. Обява за конкурс сх.37, удължава срока с 15 дниobqva-za-konkurs-sh-37-udaljavane-15-dni

16:10 | 22.04.14 | Търгове и конкурси