• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)
От „Макс Телеком” ООД
гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 14
ЕИК:121261531

V, СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Базова станция № 1196 – „Автопарка””
Местонахождение: върху сграда с идентификатор 68134.4087.1723.1, находяща се в гр. София, район Младост, кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе“ №66
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:30 | 05.10.15 | Инвестиционни предложения