Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от Фирма “ЕА Пропъртис” ЕООД
гр. София 1407, р-н “Лозенец”, бул. “Н.Й. Вапцаров” N0.47, ЕИК 203275847
с Управител Йордан Илиев Бадьоков
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
а засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

“ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВОДОПРОВОД Ф225мм от УПИ 1-5042 ПО БУЛ. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” – ЮЖЕН ЛОКАЛ до СВО на МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА, ГАРАЖИ И СГРАДА ВИСОКО ЗАСТРОЯВАНЕ”
Местоположение: УПИ П1-4017, кв. 11, м. „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти км”, р-н „Младост”, гр. София.

За контакти: Марина Грозданова,
Телефон: 0888 150 982,
e-mail: marina@mmv.eu.com
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:55 | 19.11.15 | Инвестиционни предложения