Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от Фирма “Хай тек 2000” ЕООД, ЕИК 831718597,
със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н „Лозенец”, бул. “Арсеналски” №123, офис 2, с Управител Нели Христова Симеонова /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА- АДМИНИСТРАТИВНО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС”

Местоположение: УПИ II, кв.5, м.“Цариградско шосе – 7-ми км“, по плана на гр. София, СО Район “Младост“, ПИ с идентификатор 68134.4081.2433 по КК и КР на Район “Младост“, гр. София

За контакти: Марина Грозданова, Телефон: 0888 150 982, marina@mmv.eu.com/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

14:57 | 19.11.15 | Инвестиционни предложения