Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

на основание чл.9, ал. 1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25 / 2003г. , изм. ДВ бр. 3/2006г.) от:

 

Георги Борисов Спасов – управител на „ХЕЛИТРАНС“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, район „Слатина“-СО, Летище София-север, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 130065663,

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население на район „Младост” – Столична община, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:

 

„Апартаментен хотел с ресторант, офиси и подземен гараж“ находящ се в УПИ VII-5813, кв. 136, м. ж.к. “Младост-2”, по плана на гр. София, Район „Младост”-СО

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул.”Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

Приложение: Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС.

 

14:59 | 25.11.15 | Инвестиционни предложения