• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.

25/2003 г., изм. и доп.)

От „Теленор България“ ЕАД, ЕИК: 130460283

с адрес: гр.Софня, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Базова станция № 1734”, разположена в ПИ с идентификатор

68134.4081371

Адрес на имота: бул. „Цариградско шосе“ № 137, гр.Софня , общ. Столична,

обл.София

– 3а контакти: Катя Миткова Маринова, гр.Софня, бул. “Симеоновско

шосе” 128, ет.З тел: +359 895448809, email: katya.marinova@group-egnatia.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар

Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ДАТА : 02.12.2015 г.

 

15:03 | 09.12.15 | Инвестиционни предложения