Инвестиционни предложения

Обява

До заинтерeсованите лица и обществени служби.
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС, Д.В. бр. 25/2003 г., изменения и допълнения /:
„БТК” АД, ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев, със седалище и адрес : гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 155 И, чрез пълномощник Каню Христов Канев, управител на фирма „Телеконтрол 99” ЕООД.
. Съобщава, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
“SF 1027 ДООБОРУДВАНЕ НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ GSM/UMTS НА “БТК” – АД MLADOST_2 SOFIA”, Местоположение: гр. София ж.к. “Младост 2”, бл. 224, вх. I и II, СО-Район “Младост”.
Цел на изграждането:
Дооборудването на съществуваща приемно-предавателна станция, находяща се върху и до съществуваща сграда, се състои в подмяна на съществуващи антени и монтаж на три нови антени и външни RRU устройства, осигуряващи 3G покритие.
За контакти: Каню Христов Канев; телефон: 0878-327-473
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@,riew-sofia.government.bg

16:46 | 25.04.14 | Инвестиционни предложения