• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Илия Атанасов Салджиев
гр.София, ж.к.”Младост 1а”, блок 521, вх.4, ет.6, ап.15

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изграждане на сграда за обществено обслужване с функция на магазин за строителни материали, склад и офиси” в имот с идентификатор по Кадастрална карта 68134.4092.2508 (УПИ II2508 кв.16а), м.”Младост 3” , Столична община – район „Младост” и „Външно топлозахранване – изграждане на уличен топлопровод и абонатна станция на сграда за обществено обслужване с функция на магазин за строителни материали, склад и офиси в УПИ II2508, кв16а, м.”Младост 3””.
За контакти : Илия Атанасов Салджиев , тел.0889 609 786
гр.София, ж.к.’’Младост 1а”, блок 521, вх.4, ет.6, ап.15

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:12 | 08.01.16 | Инвестиционни предложения