• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
от Фирма “ЕА Пропъртис” ЕООД гр. София 1407, р-н “Лозенец”, бул. “Н.Й. Вапцаров” No.47, ЕИК 203275847 с Управител Йордан Илиев Бадьоков
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
“ Изменения /преработка/ по реда на чл. 154 ал. 5 от ЗУТ към Разрешение за строеж №113/06.07.2015 год., издадено от Главния архитект на СО, на „Многофункционална изложбена зала с гаражи на сутеренно ниво ЕТАП 1-ви“
Местоположение: УПИ III-4017, кв. 11, м. „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти км”,р-н „Младост”, гр.София.
За контакти: Марина Грозданова, Телефон: 0888 150 982, e-mail: marina@mmv.eu.com /лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:14 | 20.01.16 | Инвестиционни предложения