• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Изабела Савова Сярова
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на триетажна офис сграда с магазини” в УПИ XII 494, кв 24, местн. „Младост 1″, район “Младост”, Столична община
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Изабела Сярова гр. София ж. к .Младост 3 бл. 306 вх. 1 ет. 2 ап. 6 тел. 0899356353
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riew-sofia@ riew-solla.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:19 | 05.02.16 | Инвестиционни предложения