• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МНК Солюнгьн” ЕООД

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„Изграждане топлозахранване и абонатни станции за жилищни сгради в УПИ1Х-151, 590, 591, кв. 5, м. “Младост -2”, р-н “Младост”, Столична община

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Магдалена Копривска; 0885 202 707; гр. София, бул Симеоновско шосе 110Б, ет.4, оф.19

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:22 | 17.02.16 | Инвестиционни предложения