• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

„Хидра Метал” ООД

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, масла, хартия, стъкло и пластмаса”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.9967, кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община.

За контакти: Станислав Бонев, тел. 0887760874

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

15:28 | 17.02.16 | Инвестиционни предложения