• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл, 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС, Д.В. бр. 25/2003 г., изменения и допълнения /:

<Възложител/инвеститор: ”КАПИТАЛ ФОРТ“ АД ЕИК: 200757920

Представлявано от Георги Спасов Иванов с пълномощник Владимир Кралев Пълен пощенски адрес. гр. София, бул. „Цариградско шосе” N290 Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ Х211ОБ, ет.1, офис ЗБ Телефон, факс и e-mail: 02/8688362, 9628641, office@icc.bg Лице за контакти: Владимир Кралев

/наименование на физическо или юридическо лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на ”Офисна сграда с подземен паркинг” в УПИ IV-6117, кв.10, м.”Цариградско шосе 7-ми -11- ти – гр.София, Район „Младост”.

[наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти:

 

Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” N290 Телефон, факс и e-mail. 0888629755, petya.genova@kdc.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис 111” М 136, ет.10, e-mail: riew-sofanriewsofia.government.bg Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

10:13 | 25.04.16 | Инвестиционни предложения