Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), “Невена офис ” ЕООД, гр. София, ул. “Н.В.Гогол”№ 24, ет. 2, ап. 7,
Съобщява, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА , КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – При етап в ПИ с идентификатор №68134.4082.6072, жк. „Младост 1А ”, р-н „Младост ” СО, /УПИ VIII-1298 от кв. 5 по плана на гр. София, м. „ж.к. Младост 1А ”/.
За контакти: Полина Георгиева 0896699527, гр. София, бул. «Джеймс Ваучер» №91
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.
Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

16:49 | 30.04.14 | Инвестиционни предложения