Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Топлофикация София“ ЕАД гр. София, ул.“Ястребец“, № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията кьм Министерство на правосъдието с ЕИК 831906046

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД през 2016 г. с 10 обособени позиции“
Площадките на подобектите са разположени на територията на гр. София, преминават през общинска и частна собственост, не изискват нова схема или промяна на съществуващата схема на пътната инфраструктура. Разпределението на площадките е както следва:
За подобектите от Обособени позиции 1 — Община „Подуяне”, ж.к.”Сухата река” и ж.к. “Хаджи Димитьр”;
За подобектите от Обособена позиция 2 — Община „Сердика”; и „Оборище”, ж.к.”Банишора” и ж.к.”Фондови Жилища”.
За подобектите от Обособена позиция З — Община „Сердика”;
За подобектите от Обособена позиция 4 — Общини „Красно село , „Средец”, „Възраждане” и „Илинден”
За подобектите от Обособени позиции 5 — Община „Младост”;
За подобектите от Обособена позиция 6 — Общини „Младост” и „Изгрев”;
За подобектите от Обособена позиция 7 — Община „Илинден”;
За подобектите от Обособена позиция 8 — Община „Люлин”;
За подобектите от Обособена позиция 9 — Общини „Люлин” и „Надежда”;
За подобектите от Обособена позиция 10 — Община „Връбница”.

За контакти: инж. Николай Колев — гл. инж. „РМ на ТПМ и АС, ул. „Ястребец“ №23Б, стая 223, тел./факс +359 2 859 80 25
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia.government.bg
Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВО

12:37 | 20.05.16 | Инвестиционни предложения