Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Георги Василев Йорданов и Снежанка Василева Митева с адрес: София, ж.к. Слатина, бл. 21, вх. В

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

”Външно ел. захранване с кабели СрН 20kV, БКТП 800 kVA/20/0.4kv с ТМ 250kVA и кабели НН 1kV до ГЕТ за обект: ”Бирария и магазин /1 етаж/, находящ се в УПИ V-902, кв. 13, м. „Цариградско шосе 7км.“, СО район „Младост“, гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакт: Огнян Сотиров, e-mail: office@florans91.com, тел./факс: 0888 839 515

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

12:43 | 27.05.16 | Инвестиционни предложения