Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЛИДЛ България ЕООД енд Ко“ КД, със седалище и адрес на управление с. Равно поле, ул. Трети март” №1, ЕИК 131071587, представлявано от Управителите Милена Емилова Драгийска — Денчева и Бисер Борисов Инчовски – заедно

 

/наименование на физическото или юридическото лице/

 

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:


„Промяна на проект по чл. 154 ал. 5 ЗУТ към разрешение за строеж №7/20.01.2016 год. за строеж: „Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ” с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия Местоположение: УПИ I – 728, 5811, 5813, кв. 13-Б по плана на гр. София, м. „Младост 2”, СО Район ”Младост”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти: Марина Грозданова
Телефон: 0888 150 982
e-mail:marina@mmv.eu.com

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

12:58 | 04.07.16 | Инвестиционни предложения