Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„Атриум-1“ ЕООД , София, ул. „Верила“ №6, ет.2, ап.7

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: По Част ВИК „Изместване на водопровод ф 200/ч/ извън границите на УПИ IV -441 кв.6, ж.к. Младост 4 , имот с идентификатор 4089.441 по КККР гр. София„ , без да нарушава нормалната му експлоатация и е съобразен с бъдещето застрояване на съществуващата подземна инфраструкура. Трасето по изместването на водопровода е с дължина 39.90 м ф 200 CHG преминава по част от ул. „Петьр Джидров“, пред лицето на имота по ул. „Филип Аврамов“ и в част по ул. „Безименна“, не се засягат частни имоти.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Нели Коева Грънчарова – София, ул. „Ралевица” 96, бл.2 тел. 0889409949

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

12:59 | 07.07.16 | Инвестиционни предложения