Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Гергана Стоилова и Георги Йорданов

/наименование на физическото/юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Предвижда преустройство и смяна на предназначението на магазин №5 в дентален кабинет за извънболнична индивидуална практика за първична медицинска помощ с фирмен надпис, находящ се в многофамилна жилищна сграда с магазини, УПИ XIV-3405, кв.5г, м. „бул. Ал. Малинов — Младост 1а”, гр. София
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
Лице за контакти: За контакти: Георги Йорданов, гр. София Младост1 бл.74А вх.3, ет.6, ап.17, телефон 0898954062

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

13:01 | 12.07.16 | Инвестиционни предложения