Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“НАР” ООД

 

с управител Лютви Селим Али

 

адрес: Момчилград, ул. „Маказа“ №55, ЕИК: 108681434

 

/наименование на физическото/юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-„зa жил.стр.” обособяване на нов УПИ XVI-9682”зa жил.стр”, кв.84, м. „Горубляне”, р Младост, гр.София, с цел осигуряване на възможност за изграждане на жилищна сграда в новообособения УПИ XVI-9682”зa жил.стр”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: арх. Даниела Караиванова, гр. София, ул.”Казбек” №57Б, вх.Г, ап.91, 0894613430

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София — 1618, бул. ”Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

13:03 | 20.07.16 | Инвестиционни предложения