• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост, относно ново инвестиционно предложение.
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003 г., изм.ДВ бр.3/2006 г., доп. ДВ бр.3/2011 г.) „КЕИТ” ООД, с управител Георги Живков Желев, седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.’’Младост 3”, бл.380, район Младост.
Съобщава, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на обект:
„Школа за обучение и подготовка на кадри със зала за сглобяване на техника за защита на ценни книжа и документи, офис и жилища” в УПИ IV – 2615, кв.21 (образуван от ПИ с идентификатор № 68134.4093.2615 по КККР с площ 989 м.кв.), м. ”ж.к.Младост 3”, район Младост, гр.София.
Лице за контакти:
инж.Иванка Василева Ангелова, гр.София, ул.Незабравка №50), тел. 02 872 43 76, моб.0887 10 60 73. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет.10
e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.govemment.bg
Приложение: Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

16:55 | 02.06.14 | Инвестиционни предложения