• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „ВРАЧЕВ 2“ ЕООД с управител Пламен Георгиев Врачев и „Топлофикация-София“ ЕАД

 

/наименование на физическото или юридическото лице/

 

телефон за контакт: Пламен Георгиев Врачев, GSM: 0888/225-588

/лице, телефон/


гр. София, в.к. Младост 1-А, бл. 531, ет. Партер, офис 1, район Младост-СО, ЕИК 831927744
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

СЪОБЩАВА
на засегнатото население на район Младост-СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:


„Външно топлопроводно отклонение с абонатна станция“ за захранване на жилищна сграда с ателиета, гаражи и подземни гаражи в ПИ 68134.4083.108 /УПИ IV-1821, 1856, кв. 1, м. „I-71/, в.к. „Младост“ 1А, район Младост, гр. София – ново инвестиционно предложение №7/20.01.2016 год. за строеж: „Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ” с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия Местоположение: УПИ I – 728, 5811, 5813, кв. 13-Б по плана на гр. София, м. „Младост 2”, СО Район ”Младост”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

14:26 | 22.11.16 | Инвестиционни предложения