• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София, район „Младост“-СО, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда №6

СЪОБЩАВА
на засегнатото население на район Младост-СО, че има инвестиционно предложение за

 

„Преустройство на съществуваща базова станция №1093“

 

местонахождение

На покрива на сграда с идентификатор 68134.4081.47.2, бул. „Цариградско шосе“ №131, район Младост, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица).

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail:riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

14:28 | 22.11.16 | Инвестиционни предложения