О Б Я В А

Уважаеми съграждани,

На основание писмо с вх. № РМЛ22-ДИ05-302/ 16. 05. 2022 г. от Директора на ОП „УОЗГ“ и във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, които са собственост на Столична община, е необходимо считано от 01. 04. 2022 г. до 30. 11. 2022 г.:
1. Да се спазват правилата за пожаробезопасност с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.
-Забранено е опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и земите от горските територии и на 100 м. от границите им /чл. 137, ал. 3 от Закона за горите/;
-Забранено е да се изгарят стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
-Забранено е паленето на огън в горските територии извън местата, обозначени с табела с надпис „Място за палене на огън“ /чл. 26 от наредба № 8/ 11. 05. 12 г./;
-Забранено е оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен /чл. 27, ал. 2 от Наредба №8 от 11. 05. 12 г./;
2. Лице, забелязало възникнал пожар, незабавно да подаде сигнал на тел. 112 /чл. 143 от Закона за горите/.
3. Причинителите на пожари и тези, които не спазват правилата за противопожарна безопасност, се санкционират по реда на Закона за горите и Наказателния кодекс.

ОТ СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“