• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Обява

Столична община – район „Младост” на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за:
1. Изменение на план за улична регулация на бул. Ал. Малинов – източен локал между о.т. 190 и о.т. 497; основно трасе между о.т. 49а и о. т. 493; улична регулация между о.т. 505 и о.т. 10б по зе¬лените и кафявите линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за регулация на м. Бул. Ал. Малинов, кв. 5г; изменение границите на УПИ I-2036 и преотреждането му в УПИ I-198; изменение границите на УПИ V-2340 и преотреждането му в УПИ V-6017 по зелените и кафявите линии, цифри и зачертавания, съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

1. Решение
SKMBT_C20314053013480

16:59 | 02.06.14 | Инвестиционни предложения