• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост,
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Тонка Георгиева Славкова и Величка Костадинова Аврамова.
Съробщава, на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за кафене и магазин” кв. 11, УПИ-1- 432,433, м. „Младост 3″, р-н Младост, Столична община.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” №136, ет. 10, e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

17:35 | 23.06.14 | Инвестиционни предложения