Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО -РД-09-08-41/21.05.2014 г. на кмета на Столична община,
ОБЯВЯВА:
Конкурс за отдаване под наем на нежилищен общински имот – частна общинска собственост – клуб, с АОС № 1646/25.02.2010 г., представляващ едноетажна сграда, с идентификатор 68134.4082.748.1, намираща се в УПИ І-748 „за озеленяване, общ. обслужване и трафопост”, кв.18а, м. „Младост 1” по действащия ПУП на гр. София.
За повече информация вижте в прикачения файл: Обява спортен център.

1. Обява спортен център

17:39 | 27.06.14 | Търгове и конкурси