Търгове и конкурси

Обява

Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СО -РД-09-1087/27.02.2014 г. на кмета на Столична община.
ОБЯВЯВА:
Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с АОС №998/ 12.11.2003г. , за поставяне на преместваем обект, изпълнен по одобрен общински или корпоративен типов проект и прототип на територията на Столична община – район „Младост”, представляващ УПИ III, кв.7 (по стар рег. план – УПИ IV, кв.7), м. „Младост 3”, Район „Младост”, отреден за „парк, спорт и атракции”, по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Младост 3-запад”, съгласно план-схема, одобрена от гл. архитект на Столична община.
За повече информация вижте в прикачения файл: Обява Парк

1. Обява Парк

17:45 | 27.06.14 | Търгове и конкурси