• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Обява

До заинтересованите лица и общественост.
На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за извършване на ОВОС /обн.ДВ ,бр.94/2012г./от„ГРИЙНЛАЙФ СТРОЙ” ЕООД-управител.Теофил Петров Петров- Адрес на управление:София-1407,ул “Златен рог”№.22, ет.7
Лице за контакти:ПЪЛНОМОЩНИК “ИП ТЕКТОНИКА”ООД, Красимира Кралева София-1527 бул.”Дондуков”87,тел.02 9426092, GSM: 0888707224-E-mail: acr@abv.bg
Съобщава,
На засегнатото население на р-н “МЛАДОСТ”, че имаме следното инвес­тиционно предложение „ изграждане на обект: Реконструкция на същест­вуващи ВК проводи в УПИ УИ272,273,274,275,кв.7,м.”Младост 1”,р-н “Мла-дост, гр.София
ПОДОБЕКТ: СКО и СВО за УПИ VII 272,273,274,275 и реконструкция на СКО за УПИ III 268
ПОДОБЕКТ: Канал фЗОО по улица ОТ 247 – ОТ 220(221 )
ПОДОБЕКТ: Реконструкция на водопровод θ315мм ПЕВП
ПОДОБЕКТ: Реконструкция на СВО за УПИ V-771, СВО за УПИ V-279 и СКО за УПИ II 266,267
ЗА КОНТАКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ: Пълномощник: Красимира Кралева тел.0888707224 – бул.Княз Дондуков № 87,
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, ул. “Цар Борис III”№ 136 e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg и в районната община.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация по чл.4 ал.З от наредбата за ОВОС.

17:53 | 03.07.14 | Инвестиционни предложения